Locaţia curentă este: Prima pagină / Ierarh / Scrisori Pastorale / Scrisori Pastorale 2010 / Pastorală la Duminica părinţilor şi copiilor lor 2010

Pastorală la Duminica părinţilor şi copiilor lor 2010

 

† SOFRONIE


Din darul lui Dumnezeu Episcopul Oradiei, iubitului cler, smeritului cin monahal şi întregului popor creştin ortodox din Bihor, har, milă şi pace de la Tatăl, prin Fiul, în Duhul Sfânt, iar de la noi binecuvântare arhierească şi părintească purtare de grijă.


Iubiţi fii duhovniceşti,


Cea dintâi duminică a lunii iunie, prima lună de vară, este rânduită, de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Autocefale, în tot cuprinsul Patriarhiei Române, ca zi specială, dedicată părinţilor şi copiilor, în contextul universal al marcării, la întâi iunie, a Zilei Mondiale a Copilului.
Cea mai fragedă şi lipsită de apărare făptură umană, copilul, primeşte, astfel, dincolo de protecţia globală şi conştientizarea fragilităţii şi necesităţii apărării dreptului la viaţă, ocrotirea mai presus de fire şi atenţia binemeritată a Sfintei Biserici Ortodoxe, într-o zi a Domnului, Duminica, cea dintâi a verii calendaristice.
Fericită coincidenţă, în Anul jubiliar al Crezului ortodox, la o mie şase sute optzeci şi cinci de ani de la Sinodul întâi ecumenic din Niceea, la jubileul de o sută douăzeci şi cinci de ani de autocefalie a Bisericii Române şi nouăzeci de ani de la reînfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Duminica părinţilor şi copiilor în Patriarhia Română se întâmplă să fie în cea de-a doua Duminică după Rusalii, a Sfinţilor Români.


Dragi părinţi şi copii,


Pericopa evanghelică rânduită a se citi astăzi în bisericile ortodoxe este închinată chemării la apostolat a primilor ucenici ai Mântuitorului, potrivit Sfântului Apostol şi Evanghelist Matei, anume din capitolul al patrulea al Evangheliei sale, mai precis, versetele de la optsprezece la douăzeci şi trei: Simon-Petru şi Andrei, fratele lui şi Iacob şi Ioan, fiii lui Zevedeu.
Aceştia au fost oameni simpli, pescari (Matei 4, 18 şi 21), dar au fost chemaţi de Domnul Iisus Hristos la demnitatea de „pescari de oameni” (Matei 4, 19), prin care lumea a fost „vânată” pentru Sfânta Biserică, Mireasa Fiului lui Dumnezeu, aşa cum mărturisim în imnul Cincizecimii, numit şi troparul Ortodoxiei. Prin ei, care au lăsat totul şi I-au urmat lui Hristos, Biserica s-a întins peste tot pământul, propovăduind „Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind toată boala şi toată neputinţa în popor” (Matei 4, 23).
Providenţa dumnezeiască a vrut ca cel dintâi care a auzit chemarea Mântuitorului şi a răspuns, să fie „Andrei, fratele lui Simon-Petru” (Ioan 1, 40), care i-a binevestit fratelui său, zicându-i: „Am găsit pe Mesia” (Ioan 1, 41). Acesta, Andrei, Cel Întâichemat la Apostolat, a aruncat sămânţa Evangheliei, adică a propovăduit Cuvântul lui Dumnezeu, vestind Împărăţia cerurilor, strămoşilor noştri, în pământul de la Dunăre şi Mare. Lui i s-au adăugat cohorte întregi de martiri, ierarhi, de Dumnezeu purtători părinţi şi maici, mărturisitori, dreptcredincioşi voievozi şi doamne, mulţimi de vlădici, preoţi, călugări şi călugăriţe, boieri, oşteni, moşneni şi răzeşi, ţărani şi iobagi, bătrâni şi tineri, bărbaţi, femei şi copii, care au trăit după voia Preasfintei Treimi pe pământul românesc, mărturisind peste veacuri credinţa creştină ortodoxă.


Scump popor al lui Dumnezeu din Crişana,


O astfel de moştenire duhovnicească ne obligă. Noi toţi suntem, din punct de vedere cultural, identitar, încărcaţi cu multă şi mare responsabilitate, ce ne revine din însuşi praznicul de astăzi: Duminica Sfinţilor Români. Apartenenţa la o astfel de nobilă înrudire spirituală, de origine apostolică şi împodobită cu atâtea nestemate ale nevoinţelor, lacrimilor şi covârşirilor de har, mergând până la moartea martirică, ne dă curaj şi nouă, celor de astăzi, pentru a transmite, generaţiilor următoare, preţiosul tezaur strămoşesc.
De aceea, cu toţii, ierarh, preoţi şi diaconi, monahi şi monahii, dar şi toţi binecredincioşii creştini şi creştine, suntem chemaţi să predăm comoara noastră duhovnicească noilor generaţii, copiilor şi tinerilor cărora le pregătim bisericile şi aşezămintele pe care le-am primit şi noi de la înaintaşi, precum şi cele pe care le construim acum. Vouă, dragi copii şi tineri, vă lăsăm tot ceea ce noi am primit şi toate cele pe care le ridicăm în prezent. Pentru că voi sunteţi viitorul Sfintei noastre Biserici strămoşeşti. Pentru voi înălţăm biserici noi, după vechi canoane, pentru voi ctitorim şcoli, în care să învăţaţi, potrivit străvechilor legi bisericeşti, în continuitate neîntreruptă românească şi creştin-ortodoxă, formându-vă ca cetăţeni responsabili pentru lumea de mâine, ancoraţi solid în identitatea culturală pe care o purtaţi în însuşi sângele vostru.
Acestea fiind mărturisite, vă chemăm pe toţi preoţii şi credincioşii ortodocşi creştini, de lege românească, din Bihor şi Crişana, de la Oradia Mare, precum şi din toate oraşele şi satele Sfintei şi de Dumnezeu păzitei Episcopii Ortodoxe Române a Oradiei, să sprijiniţi, să încurajaţi şi să ajutaţi, după putere, cu responsabilitate şi cu multă bunătate şi răbdare, învăţământul confesional creştin ortodox în judeţul Bihor. Vă rugăm să luaţi aminte că Biserica Ortodoxă Română Autocefală are în Bihor un liceu confesional: Liceul teologic ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” la Oradea şi se află în faza de pregătire pentru extinderea şi diversificarea învăţământului confesional ortodox la toate nivelurile şi în întregul teritoriu jurisdicţional al Eparhiei.
Apelul nostru survine în mod firesc, în condiţiile în care structurile administrative eparhiale sunt în plin proces de recuperare a patrimoniului imobiliar şcolar ce a aparţinut dintotdeauna Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, până la naţionalizarea comunistă şi, cu atât mai mult, cu cât, din păcate, se înregistrează un număr îngrijorător de mare de părinţi de confesiune creştin-ortodoxă, care îşi înscriu copiii la şcoli confesionale ce nu ţin de Biserica Ortodoxă, în speţă catolice şi neoprotestante.
Or, câtă vreme Biserica noastră îşi are propriile instituţii de învăţământ, în special Liceul teologic ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, pe care dorim să-l dezvoltăm cu trepte de şcolarizare de la învăţământul preşcolar la cel liceal, binecuvântăm înscrierile copiilor ortodocşi creştini la şcolile ce funcţionează cu acordul Eparhiei Ortodoxe Române a Oradiei şi îndemnăm pe toţi părinţii responsabili să-şi înscrie copiii doar la acele şcoli confesionale care funcţionează cu binecuvântarea noastră şi asigură elevilor lor toate condiţiile pentru păstrarea, cultivarea şi valorificarea propriei identităţi culturale.
Iar identitatea noastră culturală şi, implicit, confesională, este: creştin-ortodoxă şi românească, iar nu altfel.

Cu părintească dragoste,


Al vostru, al tuturor, de tot binele voitor şi neobosit rugător

la Tronul Preasfintei Treimi,

† SOFRONIE
Episcopul Oradiei