Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Binecuvântare de lucrări în parohia Almaşul Mare din Episcopia Oradiei

Binecuvântare de lucrări în parohia Almaşul Mare din Episcopia Oradiei

În Duminica a şaptea după Paşti, a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic, 24 mai 2015, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în parohia Almaşul Mare, Protopopiatul Marghita, prilej cu care a oficiat slujba de binecuvântare a lucrărilor de înnoire a bisericii parohiale cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” şi a săvârşit Sfânta Liturghie, în sobor de preoţi şi diaconi.

Comuna Balc este aşezată în nord-estul judeţului Bihor, având în componenţă cinci sate: Balc, Almaşul Mare, Almaşul Mic, Săldăbagiu de Barcău şi Ghida, aici locuind un număr de 3.281 persoane.

Satul Almaşul Mare este atestat documentar la anul 1291, sub numele Villa Almas. În secolul al XIV-lea satul este cunoscut sub denumirea de Almaşul Silvaniei, datorită pădurilor ce îl înconjurau. La anul 1880 dreptmăritorii creştini de aici îşi construiesc o biserică de lemn care a dăinuit până în 1917, când a fost mistuită de un incendiu.

Actuala biserică de zid din Almaşul Mare a fost construită din darurile binecredincioşilor almăşeni între anii 1955-1959, sub păstorirea preotului Gheorghe Bibilean, meşterul constructor fiind Iosif Falati din Balc. Biserica a fost târnosită la 25 mai 1959 de către Episcopul de pie memorie Valerian Zaharia al Oradiei. În perioada 2012-2015, prin purtarea de grijă a tânărului părinte paroh Florin Sabin Ciucle, ajutat îndeaproape de membrii Consiliului şi Comitetului parohial, dar mai ales prin dărnicia şi jertfelnicia bunilor credincioşi, biserica a fost reparată şi renovată în exterior. Astfel, s-a refăcut acoperişul în întregime, fiind înlocuit cu ţiglă metalică, s-a refăcut tencuiala minerală şi zugrăveala, fundaţia a fost consolidată şi s-au executat lucrări de drenaj pluvial, iar curtea bisericii a fost amenajată şi pavată. De asemenea, casa parohială a fost restaurată în totalitate.

Chiriarhul Oradiei a fost aşteptat şi primit cu multă bucurie şi însufleţire de către comunitatea dreptmăritoare din Almaşul Mare, care numără 620 de suflete, dar şi de oficialităţi locale, judeţene şi centrale, fiind cea dintâi Liturghie arhierească săvârşită în această biserică după 56 de ani, respectiv de la momentul sfinţirii bisericii.

După oficierea slujbei de binecuvântare a lucrărilor efectuate la exteriorul bisericii a urmat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, în cadrul căreia, după citirea fragmentului scripturistic de la Sfântul Evanghelist Ioan, Preasfinţitul Părinte Sofronie al Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură, în care a tâlcuit înţelesurile duhovniceşti ale pericopelor din Apostol şi din Evanghelie ce s-au citit, subliniind importanţa celui dintâi Sinod Ecumenic de la Niceea, din anul 325, pentru întreaga creştinătate, ce a asigurat şi întărit unitatea Bisericii:

„În Duminica a şaptea după Paşti în care ne aflăm, Duminica după Înălţarea Domnului şi Duminica dinaintea marelui praznic al Cincizecimii, al întemeierii Bisericii, în Biserica Ortodoxă se face pomenirea Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic, care s-a ţinut în anul 325, în oraşul Niceea din Asia Mică, convocat fiind de către Sfântul Împărat Constantin cel Mare, a cărui pomenire, dimpreună cu Sfânta sa maică, Elena, anul acesta s-a întâmplat să fie chiar în ziua măritului şi luminatului praznic împărătesc al Înălţării Domnului nostru Iisus Hristos la ceruri.”

„Ziua de astăzi a fost cinstită şi lăsată spre închinare în Biserica Ortodoxă în amintirea Sfinţilor trei sute optsprezece Părinţi care s-au adunat la Niceea, din întreaga lume creştină de atunci, pentru a apăra dreapta credinţă împotriva înfricoşătoarei erezii ariene, o învăţătură străină de credinţă care învăţa, în chip mincinos, cu privire la Domnul nostru Iisus Hristos, punând în pericol pacea şi unitatea Bisericii, şi pentru a proclama în mod solemn dogma Bisericii Ortodoxe cu privire la dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu, a Domnului nostru Iisus Hristos. Atunci s-a alcătuit prima parte a Simbolului de credinţă, a Credeului pe care astăzi îl avem ca parte a tezaurului Bisericii Ortodoxe şi pe care îl rostim la fiecare Sfântă Liturghie, ce a fost desăvârşit la Constantinopol, în anul 381.”

„Ziua de astăzi, în care îi pomenim pe Sfinţii Părinţi care au apărat dreapta învăţătură de credinţă a Bisericii, este ziua unităţii Bisericii. Astăzi, în Duminica dintre Înălţarea Domnului şi Rusalii, în Biserica Ortodoxă se cinsteşte unitatea Bisericii Ortodoxe, a Bisericii care crede drept, mărturiseşte drept şi se închină drept lui Dumnezeu, aşa cum Dumnezeu S-a descoperit oamenilor prin Fiul Său pe Care L-a trimis în lume, Domnul şi Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos.”

„Sfinţii Părinţi care au aşezat această duminică spre cinstire, a şaptea după Paşti, au ales ca pericopele ce se citesc din Sfânta Scriptură a Noului Testament, atât Apostolul, cât şi Evanghelia, să fie adecvate acestei zile sfinte, a unităţii Bisericii. Astfel, pericopa de la Faptele Apostolilor ne aminteşte despre vizita lui Pavel, Apostolul neamurilor, la Efes, cu corabia pe mare, mai înainte de Rusalii, învăţându-i pe efeseni şi profeţind, totodată, că vor veni lupi răpitori care vor atenta la unitatea turmei celei cuvântătoare a lui Hristos, la unitatea Bisericii, şi că şi dintre creştini se vor ridica dintre aceia care vor răstălmăci cuvântul lui Dumnezeu şi vor pune în pericol unitatea Bisericii. Dar puterea lui Dumnezeu, harul lui  Dumnezeu a apărat această unitate a Bisericii până în zilele noastre şi, odată cu unitatea, a apărat şi puritatea credinţei.”

„În pericopa aceasta frumoasă din Faptele Apostolilor ni se aminteşte, şi este un lucru cu totul remarcabil, unul dintre cuvintele pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a spus şi care nu este consemnat în Evanghelie, şi anume: «Mai fericit este a da decât a lua». Deci mai fericit este dăruitorul, decât cel care primeşte darul. Acest cuvânt al Domnului Hristos rămâne ca o lecţie de viaţă care, în aceeaşi măsură, apără unitatea Bisericii, dar şi integritatea sufletului nostru şi a vieţii noastre creştineşti, pentru că apărarea credinţei se face printr-o viaţă de jertfă, o viaţă de dăruire, de dedicare totală în slujba lui Hristos şi a Bisericii Sale, dăruire totală pe care a împlinit-o şi Mântuitorul Iisus Hristos în viaţa Sa pe pământ.”

„Pericopa evanghelică de astăzi, un fragment care se citeşte, de altfel, şi la Denia celor douăsprezece Evanghelii, este cuvântarea Domnului nostru Iisus Hristos la Cina cea de Taină în care este cuprinsă rugăciunea pentru unitatea Bisericii, rugăciunea Fiului către Tatăl mai înainte de Patima Sa cea de bunăvoie, mai înainte de dăruirea Sa totală pentru noi, mergând până la moarte, şi încă moarte pe Cruce. Domnul Hristos s-a rugat pentru unitatea ucenicilor Săi şi pentru unitatea tuturor celor care, prin cuvântul lor, aveau să creadă în El, pentru unitatea Bisericii.”

În cadrul slujbei, preotul paroh Florin Sabin Ciucle a fost hirotesit iconom, pentru frumoasa activitate pastoral-misionară şi administrativ-gospodărească realizată în parohie, dar şi pentru importantele lucrări de restaurare, consolidare şi înfrumuseţare efectuate la biserica parohială.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh a adresat Preasfinţitului Părinte Sofronie, în numele credincioşilor parohiei Almaşul Mare, un cuvânt de bun venit în care a mulţumit Bunului Dumnezeu pentru tot ajutorul şi toate darurile pe care cu îmbelşugare le-a revărsat peste această comunitate de creştini ortodocşi, dar şi Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru osteneală şi prezenţă, pentru dragostea şi disponibilitatea ce le-a manifestat faţă de binecredincioşii parohiei Almaşul Mare. Mulţumiri au fost aduse tuturor celor care s-au jertfit pentru restaurarea şi înfrumuseţarea bisericii parohiale din această localitate.

În cuvântul rostit la încheierea programului liturgic, Ierarhul Oradiei a felicitat pe părintele paroh şi pe credincioşii parohiei Almaşul Mare pentru frumoasele lucrări de înnoire ce s-au adus bisericii şi casei parohiale şi a înmânat diplome de apreciere tuturor donatorilor şi binefăcătorilor sfântului lăcaş.