Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Duminica a doua din Postul Paștilor la Catedrala Episcopală din Oradea

Duminica a doua din Postul Paștilor la Catedrala Episcopală din Oradea

În cea de-a doua Duminică din Sfântul şi Marele Post al Păresimilor, a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, 27 martie 2016, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare în Catedrala Episcopală Învierea Domnului și Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei din Oradea, împreună cu un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, în prezența unui mare număr de credincioși. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Sfinții Melozi al tinerilor de la Catedrala Episcopală.

După citirea celor două pericope evanghelice rânduite, de la Sfinţii Evanghelişti Marcu şi Ioan, Chiriarhul Oradiei a rostit o predică deosebit de bogată în conţinut, în care a explicat celor prezenți teologia energiilor dumnezeiești necreate, despre care a învățat Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului:

„Dacă duminica ce a trecut, Duminica întâi din Sfântul și Marele Post, Duminica Ortodoxiei, a fost închinată biruinței dreptei credințe asupra tuturor învățăturilor de credință eretice, biruința cultului sfintelor icoane în Sfânta noastră Biserică dreptmăritoare, duminica de astăzi poate fi numită, pe drept cuvânt, ca cea de-a doua Duminică a Ortodoxiei, pentru că Sfântul Ierarh Grigorie Palama, pe care îl serbăm astăzi, a fost nu doar un mare trăitor și apărător al dreptei credințe, un mărturisitor, ci și un mare dascăl al lumii întregi.”

„Învățătura Sfântului Ierarh Grigorie Palama este legată de energiile dumnezeiești necreate, de energiile divine, de harul lui Dumnezeu, de lumina necreată a lui Dumnezeu, lumina taborică, lumina care a strălucit în Mântuitorul nostru Iisus Hristos când S-a schimbat la Față, în Muntele Taborului, înaintea ucenicilor Săi. Această învățătură de credință legată de lumina taborică, de harul lui Dumnezeu, este o învățătură de credință profund ortodoxă. Dacă în Biserica Apuseană, harul, numit grație, este considerat ca fiind creat, noi în Răsărit, întotdeauna, și mai înainte de Marele și Luminatul Ierarh Grigorie Palama, am crezut, am primit, am propovăduit, am transmis mai departe credința cea adevărată cu privire la harul dumnezeiesc necreat.”

„Harul lui Dumnezeu sau slava dumnezeiască, mărirea lui Dumnezeu, lumina lui Dumnezeu, lumina neînserată țâșnește din Ființa lui Dumnezeu. Dumnezeu este simplu în Ființa Sa, inaccesibilă. Noi oamenii niciodată nu vom putea să ne apropiem măcar, și cu atât mai puțin să cunoaștem și să înțelegem ce este Dumnezeu în Ființa Sa. Dumnezeu, însă, Cel inaccesibil nouă în Ființa Sa, ni Se face accesibil prin ceea ce țâșnește, la fel ca apa din izvor, din Ființa Sa. Fără a se confunda cu Ființa dumnezeiască, din Dumnezeu țâșnesc energiile dumnezeiești, numite în Biserică și harul dumnezeiesc, slava lui Dumnezeu care țâșnește din Dumnezeu și este comună celor trei Persoane ale Sfintei Treimi, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. De aceea, atunci când vorbim despre slava lui Dumnezeu, putem, fără teama de a greși, să spunem slava Tatălui, slava Fiului, slava Duhului Sfânt, lumina taborică ce a strălucit în Hristos Domnul, harul Duhului Sfânt. Fie că spunem har, fie că spunem lumină, fie că spunem slavă, fie că spunem energii dumnezeiești, toate aceste cuvinte arată o realitate, a slavei divine, comună celor trei Persoane ale Preasfintei Treimi. Slava dumnezeiască țâșnește din Tatăl, prin Fiul, și ni se împărtășește în Sfântul Duh.”

„Prin slava lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu omul ajunge să se mântuiască. Noi ajungem la mântuire prin lucrarea harului dumnezeiesc necreat. În literatura ascetică a Bisericii sunt amintite cele trei trepte principale ale urcușului pe scara ce duce în Paradis. Despătimirea, adică ieșirea de sub robia păcatului și a patimilor, luminarea și îndumnezeirea, prin lucrarea harului, prin lucrarea Duhului Sfânt Care împlinește ceea ce Hristos Mântuitorul a dăruit firii omenești, restaurând-o prin moarte, înviere și înălțare la ceruri. Ceea ce Hristos Domnul a făcut se împlinește, se actualizează în fiecare om care crede, prin lucrarea harului Duhului Sfânt, a harului divin necreat, a luminii lui Dumnezeu care luminează pe tot omul ce vine în lume, care se dăruiește din abundență de la Tatăl, prin Fiul, în Duhul Sfânt în Taina Sfântului Botez, care crește și se întărește prin primirea peceții darului Duhului Sfânt, care, apoi, pe parcursul întregii vieți pe pământ a creștinului, se poate întuneca prin păcate, patimi și îndepărtarea de Dumnezeu, însă, pentru toți creștinii evlavioși, toate greșelile și răutățile se spală prin pocăință, prin baia lacrimilor, prin lucrarea harului care aduce și iertarea și vindecarea de păcate, așa cum am auzit și din pericopa evanghelică cea dintâi ce s-a citit, vindecare și iertare împărtășite prin Taina Sfântului Maslu, iertare și vindecare dăruite celor care cred și se pocăiesc, își mărturisesc greșelile și se depărtează de ele prin Taina Pocăinței, prin botezul lacrimilor, prin Sfânta Spovedanie.”

„Mântuitorul Iisus Hristos, venind în lume, a iertat păcatele și a vindecat. El iartă și vindecă și acum, prin lucrarea harului Duhului Sfânt. L-a vindecat pe slăbănogul din Capernaum după ce, mai întâi, i-a iertat păcatele. Așa ne vindecă și pe noi, cei mulți și slăbănogiți de păcate și ne iartă greșelile noastre, așa cum și noi trebuie să iertăm greșiților noștri. Și mai mult, prin lucrarea harului Duhului Sfânt, pentru tot omul care se pocăiește și se apropie, cu eforturi, nu fără durere, nu fără mustrări de conștiință, de Sfântul Potir, prin Preacuratele Taine ale lui Hristos, în Care pâinea și vinul, tot prin lucrarea harului dumnezeiesc necreat, sunt prefăcute în Trupul și Sângele Domnului, pentru tot cel care crede și vine să se împărtășească cu Hristos, Hristos, prin Duhul Sfânt, îi dăruiește lumina Tatălui, viața cea veșnică, energiile dumnezeiești necreate.”

În cadrul Sfintei Liturghii, la momentele liturgice îndătinate, Ierarhul a hirotonit pe diaconul Dragoș Bogdan Hebriștean întru preot pe seama bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din parohia Suiug, Protopopiatul Marghita, iar pe teologul Iosif Albert Szabo întru diacon pe seama bisericii cu hramul  Adormirea Maicii Domnului din parohia Curtuișeni, Protopopiatul Marghita. Noul preot hirotonit a primit și hirotesia de duhovnic.