Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Duminica Ortodoxiei la Catedrala Episcopală din Oradea

Duminica Ortodoxiei la Catedrala Episcopală din Oradea

În prima Duminică a Postului Păresimilor, Duminica Ortodoxiei, 9 martie 2014, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea.

Bucuria clerului şi a credincioşilor noii Catedrale Episcopale din Oradea, şi a întregii Eparhii a Oradiei, în această Duminică, a fost încununată de aniversarea liturgică a şapte ani de la fericitul şi binecuvântatul moment al întronizării Preasfinţitului Părinte Sofronie în tronul episcopal al Oradiei Mari, ce a avut loc în Duminica Ortodoxiei din anul 2007, la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, Biserica cu Lună, din Oradea, vechea Catedrală Episcopală. De asemenea, Ierarhul și-a aniversat, în mod festiv, și ziua onomastică, ce se va împlini în 11 martie, la prăznuirea Sfântului Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, ocrotitorul duhovnicesc al Preasfinției Sale.

Cu acest prilej, Chiriarhul Oradiei a săvârşit Sfânta Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, prima din Sfântul şi Marele Post al Paștilor, în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, în paraclisul de iarnă ce are ca ocrotitori pe Sfinţii Ierarhi Nicolae, Spiridon şi Nectarie, de la demisolul noii Catedrale Episcopale.

Sute de credincioşi orădeni au participat la Sfânta Liturghie arhierească, în cadrul căreia Ierarhul a hirotesit pe singhelul Antonie Vaș, viețuitor al Mănăstirii Izbuc, întru protosinghel. Răspunsurile liturgice au fost date de către corul „Sfântul Niceta de Remesiana” al catedralei.

După citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, Preasfințitul Părinte Sofronie a rostit o frumoasă predică, în care a sintetizat principalele învățături duhovnicești ce se desprind din fragmentul scripturistic și a reliefat semnificaţiile istorice şi doctrinare ale Duminicii Ortodoxiei, adresând un îndemn pastoral la cinstirea sfintelor icoane:

„Mărturisirea pe care a făcut-o Sfântul Apostol Natanael: ‹‹Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul lui Israel››, stă la temelia mărturisirii de credință a Bisericii noastre Ortodoxe. Creștinismul ortodox se întemeiază pe credința că Domnul nostru Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu Celui Viu, Care, deoființă cu Tatăl fiind, născut din Tatăl, fără de maică, mai înainte de toți vecii, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, la plinirea vremii, Se naște din Maică Fecioară, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioara Maria, și Se face Om.”

„În Persoana unică a Fiului lui Dumnezeu întrupat, cele două firi, dumnezeiască și omenească, sunt unite, așa cum ne învață Sfinții Părinți de la Sinodul al patrulea ecumenic de la Calcedon, în chip neîmpărțit, nedespărțit, neamestecat și neschimbat. Credința în Domnul nostru Iisus Hristos, ca Fiul lui Dumnezeu înomenit, Dumnezeu și Om, este mărturisită în Sfânta Evanghelie de astăzi nu doar prin cuvintele prin care Sfântul Apostol Natanael Îl mărturisește pe Hristos că este Fiul lui Dumnezeu, ci și prin cuvintele însele ale Domnului, Care spune despre Sine că mai mari decât acestea vor vedea ucenicii Săi, urmând a vedea, de acum, cerurile deschise și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul Omului”, a arătat Ierarhul.

„Vederea despre care este vorba în textul evanghelic de azi, atunci când Filip i se adresează lui Natanael: ‹‹Vino și vezi!››, vederea la care suntem cu toții chemați, este vederea minunii celei mari care s-a petrecut în lume, anume că Dumnezeu-Fiul, Cuvântul veșnic al Tatălui, a venit și S-a făcut Om, întru toate asemenea nouă, afară de păcat, S-a descoperit pe Sine, ni S-a arătat, iar noi suntem invitați să venim și să vedem. Așadar, Dumnezeu Cel nevăzut, Se face văzut, Dumnezeu Cel inaccesibil în Ființa Sa, vine, prin Persoana a doua a Preasfintei Treimi, Dumnezeu-Fiul, și Se face Om, luându-Și fire omenească, suflet și trup omenesc.”

„Luându-Și trup, ne-a dat posibilitatea nouă oamenilor să-L vedem pe El, așa cum L-au văzut ucenicii Săi. Astfel, prin ucenici, a rămas printre noi, cunoscându-L și văzându-L, iar după Înălțarea Sa la ceruri, El, Care a făgăduit că nu ne va părăsi niciodată și că va rămâne cu noi până la sfârșitul veacurilor, necontenit este prezent în Sfânta Sa Biserică, prin Sfântul Său Trup și Scumpul Său Sânge, la Sfânta și Dumnezeiasca Euharistie.”

„Aceste taine mari stau la baza credinței creștine ortodoxe, ele neputând fi înțelese și pătrunse în profunzimea lor de mintea omenească, ci se primesc prin credință. Credința cea dreaptă și adevărată, credința ortodoxă, nu este o simplă filozofie, în care să ne jucăm cu cuvintele, ca orice filozofie din lumea aceasta, ci este înțelepciune mai presus de minte, mai presus de înțelegere și de cunoaștere.”

„Omul, însă, întotdeauna a căutat să înțeleagă cu mintea, folosindu-se de înțelepciune, de iubirea de înțelepciune, de filozofie, tainele firii. Încă din antichitatea creștină, oamenii au căutat să înțeleagă ceea ce Moise și proorocii au vestit, anume că vine în lume Împăratul lui Israel, Fiul lui Dumnezeu. Și, folosindu-se de ceea ce este accesibil minții omenești căzute, unii oameni au formulat învățături de credință false, care au pus în pericol unitatea Bisericii. De aceea, încă din primele veacuri creștine credința a fost apărată, fiind precizată în termeni dogmatici la cele șapte Sinoade ecumenice ale Bisericii, care au apărat credința cea adevărată și pe care astăzi, în Duminica cea dintâi din Sfântul și Marele Post, Duminica Ortodoxiei, le comemorăm, duminică pe care Biserica o serbează ca Duminică a Ortodoxiei începând din anul 843, când, la Constantinopol, între 4 și 11 martie, s-a ținut sinodul local de întărire a învățăturilor de credință formulate de cele șapte Sinoade ecumenice, în special a celor de la al șaptelea Sinod ecumenic, din anul 787, care a apărat dogma cinstirii icoanelor în Biserică”, a precizat Preasfinția Sa.

„În această duminică, deci, noi cinstim sfintele icoane, împreună cu Sfinții Părinți care au arătat că putem așeza spre cinstire icoanele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ale Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și ale Sfinților, ca prieteni ai lui Dumnezeu, datorită adevărului mântuitor al Ortodoxiei care spune că Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat, S-a făcut Om, știind că cinstea trece de la chipul celui zugrăvit în icoane la cel pe care îl reprezintă.”

La momentul împărtăşirii soborului slujitor, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, s-a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române către clerul şi credincioşii creştini din Patriarhia Română la Duminica Ortodoxiei din Anul Domnului 2014.

La finalul Sfintei Liturghii, din partea clerului, a vieţuitorilor aşezămintelor monahale şi a dreptmăritorilor creştini din Eparhia Oradiei, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Mihail Tărău, exarhul mănăstirilor și schiturilor din Episcopia Oradiei și starețul Mănăstirii Izbuc, a dat citire unui cuvânt aniversar, în care adus mulţumire Bunului Dumnezeu pentru darul pe care l-a făcut Eparhiei Oradiei acum şapte ani, în persoana Preasfinţitului Părinte Sofronie, subliniind importanța evenimentului istoric al întronizării celui de-al șaselea Ierarh al Episcopiei Oradiei, de la reînvierea eparhiei, în 1920, petrecut în Duminica Ortodoxiei din Anul Mântuirii 2007, la 25 februarie.

La încheierea programului liturgic, Preasfinţitul Părinte Sofronie a mulţumit, în cuvântul rostit, Atotputernicului Dumnezeu, Preacuratei Fecioare Maria și tuturor Sfinților pentru darurile primite şi ajutorul oferit pe parcursul celor şapte ani de arhipăstorire în Eparhia Oradiei, părinților trupești și celor duhovnicești, dar şi slujitorilor sfintelor altare şi vrednicilor credincioşi din Bihor. De asemenea, Chiriarhul a adresat un îndemn tuturor credincioșilor de a contribui, după posibilitățile fiecăruia, la colecta pentru Fondul Central Misionar, organizată la nivelul întregii Patriarhii Române în primele trei duminici din Postul Mare, pentru sprijinirea misiunii Sfintei noastre Biserici, dar și la colecta ce se va organiza în Biserica Ortodoxă Română în primele trei duminici după praznicul Învierii Domnului din acest an, pentru ajutorarea creștinilor ortodocși din Siria.