Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Praznicul Învierii Domnului în urbea de pe malurile Crişului Repede

Praznicul Învierii Domnului în urbea de pe malurile Crişului Repede

Praznicul Învierii Mântuitorului Iisus Hristos din Anului Domnului 2014, 20 aprilie, a găsit Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea înveşmântată în frumoasă haină de sărbătoare, cu prilejul hramului somptuosului locaş de închinare, noua Catedrală Episcopală din Eparhia Oradiei.

A fost un moment de aleasă bucurie duhovnicească pentru Chiriarhul Oradiei, dar şi pentru clerul şi dreptcredincioşii creştini din întreaga eparhie, fiind pentru a treia oară când s-a săvârşit Slujba Învierii în catedrala propriu-zisă, după ce în anul 2012, la marea sărbătoare a Învierii Mântuitorului Iisus Hristos au fost săvârşite primele sfinte slujbe în noua Catedrală Episcopală.

Un moment de mare binecuvântare pentru clerul şi credincioşii catedralei, dar şi pentru întreaga Episcopie a Oradiei, l-a constituit prezenţa, şi în acest an, la noua Catedrală Episcopală, a Luminii Sfinte de la Ierusalim, adusă în țara noastră, la București, prin grija şi binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României, de o delegație a Patriarhiei Române, fiind răspândită în întreaga țară.

Sfânta Lumină a ajuns la noua Catedrală Episcopală din Oradea cu câteva minute înainte de miezul nopții, fiind oferită de Preasfințitul Părinte Sofronie clerului slujitor și celor peste trei mii de credincioși prezenți. A urmat, apoi, procesiunea de înconjurare a sfântului locaș, urmată de Utrenia Învierii, oficiată de Preasfinţitul Părinte Sofronie în catedrala propriu-zisă, în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi. Cu binecuvântarea Chiriarhului Oradiei, Sfânta Liturghie din noaptea Învierii Domnului a fost oficiată de unul dintre slujitorii catedralei, în paraclisul „Sfinţii Ierarhi Nicolae, Spiridon şi Nectarie” de la demisolul catedralei.

Sfânta Liturghie din prima zi a Sfintelor Paști, Duminica Învierii Domnului, a fost săvârșită de către Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în catedrala propriu-zisă, înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, în prezența a sute de credincioși din urbea de pe malurile Crișului Repede, care au participat cu bucurie la hramul noii Catedrale Episcopale din Oradea.

În predica rostită după citirea pericopei evanghelice a marelui praznic al Învierii Domnului, Ierarhul Oradiei a subliniat frumusețea și importanța celei mai mari minuni săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos, propria Sa Înviere din morți:

„Sărbătoare de astăzi, sărbătoarea sărbătorilor, praznicul praznicelor, Învierea Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ne pregăteşte pe noi toţi să intrăm întru bucuria Tatălui ceresc, Care L-a trimis pe Fiul Său în lume, pe Cuvântul Său Cel Veşnic, la plinirea vremii, să Se nască din Fecioara Maria, întru toate făcându-Se asemenea nouă, afară de păcat, Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, pentru ca pe noi, oamenii, să ne mântuiască şi la cunoştinţa Adevărului să ne aducă şi, mai mult decât atât, ca prin harul Duhului Sfânt, noi, cei botezaţi în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, care în Hristos ne-am botezat şi în Hristos ne-am îmbrăcat, să ne îndumnezeim, să devenim fii ai lui Dumnezeu prin har.”

„Fiul lui Dumnezeu, a doua Persoană a Preasfintei Treimi, a venit, deci, pe pământ, printre noi, pentru ca, prin El şi cu El împreună, să ne întoarcem la Creatorul nostru şi să şedem de-a dreapta Tatălui. Pentru aceasta a creat Dumnezeu lumea, pentru aceasta a făcut Dumnezeu toate şi pe om, ca să îl aibă pururea în dialog de iubire cu El, Tatăl şi Fiul şi Duhul Sfânt.”

„De aici, iubit popor al lui Dumnezeu, vine puterea noastră, a creştinilor, din Învierea Domnului Iisus Hristos, Care a venit pe pământ să ne dăruiască nouă învierea, o putere ce nu este din lumea aceasta, ci din Împărăţia cerurilor. El a venit, cu puterea Sa dumnezeiască, ca să învingă moartea, să o doboare, să o facă de ruşine, moartea noastră, pe care nimeni de pe pământ, nici un muritor nu ar fi avut putere să o învingă.”

Ierarhul a amintit despre ajutorul pe care suntem datori să îl dăm săracilor, celor care sunt în lipsuri şi suferinţe, mai de aproape sau mai de departe, anunțând colecta ce urmează a se desfăşura la nivelul întregii Patriarhii Române pentru ajutorarea creştinilor ortodocşi din Siria:

„Nu doar în primele veacuri creştine, la începuturile Bisericii, sau în vremurile mai noi, dar chiar în zilele noastre creştinii dreptmăritori sunt omorâţi pentru credinţa lor, aşa cum se întâmplă în Siria şi în Egipt. De aceea, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române organizează, vreme de trei duminici, începând din Duminica a doua după Paşti, 27 aprilie 2014, o colectă în bani pentru fraţii noştri creştini ortodocşi din Siria care sunt prigoniţi şi se află în mari lipsuri şi suferinţe.”

La finalul Sfintei Liturghii, s-a dat citire rugăciunilor de binecuvântare a ouălor, brânzei şi cărnurilor.

 

În a doua zi a Sfintelor Paști, Preasfințitul Părinte Sofronie s-a aflat la biserica din cartierul orădean Mihai Eminescu, ce are hramurile „Învierea Domnului” și „Intrarea Domnului în Ierusalim”. În predica rostită în cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a arătat semnificațiile Învierii din morți a Domnului Iisus Hristos pentru întreaga umanitate:

„Aşa cum am ascultat cu toţii din cuvântul Sfintei Evanghelii ce s-a citit, la cunoaşterea lui Dumnezeu nu putem ajunge decât prin Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, cea de-a doua Persoană a Preasfintei Treimi. Cunoaşterea lui Dumnezeu, atât cât este oamenilor cu putinţă, se poate face doar pe baza a ceea ce Dumnezeu a descoperit, şi Dumnezeu S-a descoperit pe Sine oamenilor prin Legea ce a dat-o lui Moise şi prin prooroci, dar desăvârşirea descoperirii dumnezeieşti vine atunci când, la plinirea vremii, Dumnezeu Îl trimite pe Fiul Său, Cel împreună veşnic cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, ca să Se facă Om, să Se nască din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi să moară pentru păcatele noastre pe Cruce, să învieze şi, apoi, să Se înalţe la dreapta slavei Tatălui.”

„Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului, a mărturisit despre sine şi despre Mântuitorul Iisus Hristos spunând că nu el este Mesia, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ci Cel Care vine după El, şi că el, Ioan, pregătea calea Domnului, fiind glasul celui ce strigă în pustie, în pustia lumii acesteia, în pustiul din inimile oamenilor căzuţi, netezea venirea Domnului, în aşa fel încât lumea să fie pregătită, prin pocăinţă, prin întoarcere la Dumnezeu, pentru întâlnirea cu Cel Care avea să Se descopere, să vină, cu Fiul lui Dumnezeu întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos.”

„Fiul lui Dumnezeu descoperă lumii întregi, apostolilor mai întâi şi prin aceştia tuturor oamenilor, că Dumnezeu este Unul în Fiinţa Sa dar întreit în Persoane, Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh, Sfânta Treime fiind, aşa cum spunea marele nostru teolog, Părintele Dumitru Stăniloae, structura supremei iubiri, tâlcuind şi dogmatizând atât de minunat despre cele trei Persoane ale Preasfintei Treimi, după chipul Căreia am fost creaţi şi noi, oamenii.”

„Taina mântuirii noastre începe din clipa în care Fiul, Cuvântul Veşnic al Tatălui, Îşi ia fire omenească, unind-o cu firea dumnezeiască, în chip neîmpărţit, nedespărţit, neamestecat şi neschimbat, în unicul Ipostas, unica Persoană, a doua Persoană a Preasfintei Treimi, Care S-a făcut Om, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, pentru ca să ne îndumnezeiască, prin lucrarea harului Duhului Sfânt, Care ne transformă în purtători de Hristos, devenind, prin înfiere, fii ai lui Dumnezeu după har.”

În a treia zi a Sfintelor Paşti, 22 aprilie 2014, Preasfinţitul Părinte Sofronie a săvârşit Sfânta Liturghie la Paraclisul Episcopal cu hramul „Învierea Domnului”, Capela Haşaş, din cimitirul municipal din Oradea. La finalul Sfintei Liturghii, Chiriarhul a hirotesit pe Preacuviosul Părinte Protosinghel Marcu Bulzan, egumenul schitului „Sfântul Ioan Botezătorul” din Oradea, care a slujit până în prezent la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” și „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, întru ecleziarh al Paraclisului Episcopal „Învierea Domnului” din Oradea.

Biserica, ridicată în perioada interbelică, între anii 1938-1940, de către ctitorul Dr. Alexandru Haşaş, în memoria răposatei sale soţii, Irina Haşaş, în cimitirul municipal din Oradea, spre a servi drept capelă de cimitir, are o pictură deosebit de valoroasă, realizată de către renumitul pictor Corneliu Baba. A fost cea dintâi biserică de cimitir zidită în Transilvania după Marea Unire.

După şapte decenii în care bisericuţa ortodoxă din incinta cimitirului municipal din Oradea, ca şi alte lăcaşuri de cult din oraş, a fost nevoită să îşi întrerupă rostul liturgic, devenind doar un spaţiu de depozitare a sicrielor celor adormiţi şi loc de prohodire, părăsită şi neîngrijită, prin grija Preasfinţitului Părinte Sofronie, biserica a devenit, în anul 2009, paraclis episcopal, fiind declarată monument istoric, intrând, din nou, în circuitul liturgic.