Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Sfinții Trei Ierarhi, ocrotitorii învățământului teologic ortodox, serbați la Catedrala veche din Oradea, necropolă episcopală

Sfinții Trei Ierarhi, ocrotitorii învățământului teologic ortodox, serbați la Catedrala veche din Oradea, necropolă episcopală

Cu prilejul prăznuirii patronilor spirituali ai învățământului teologic ortodox, cei Trei Mari Sfinți Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, 30 ianuarie 2021, Preasfințitul Părinte Sofronie, Întâistătătorul Episcopiei Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală la parohia Oradea-Centrală, unde a slujit Dumnezeiasca Liturghie, dimpreună cu un sobor de preoți și diaconi, în binecunoscuta Biserică cu Lună, vechea Catedrală Episcopală. Din soborul slujitor au făcut parte și Preacucernicul Părinte Protoiereu Radu Valer Rus, vicar eparhial și director al Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea, preot coslujitor la enoria Oradea-Centrală, și Preacucernicul Părinte Conf. Univ. Dr. Viorel Cristian Popa, decanul Facultății de Teologie Episcop Dr. Vasile Coman din Oradea, a căror prezență, alături de studenți și elevi ai celor două instituții de învățământ teologic, a întregit și reliefat caracterul special al sărbătorii.

Dacă până acum în Eparhia Oradiei a existat frumosul obicei ca, de sărbătoarea celor trei luminători ai Ortodoxiei, cât și în preajma acestei sărbători, Preasfinția Sa să marcheze liturgic și kerigmatic pomenirea lor cea minunată în cadrul paraclisului închinat Sfântului Ierarh Niceta de Remesiana al Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea sau în paraclisul ocrotit de Sfântul Cuvios Teodor Studitul al Facultății de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman din cadrul Universității Oradea, de data aceasta Ierarhul Oradiei a dorit să sărbătorească deosebit.

Aliniindu-ne duhovnicește la aleasa prețuire adusă de către întreaga Patriarhie Română celor mutați în veșnicie, marcând anul 2021 ca An comemorativ al celor adormiți în Domnul, de prăznuirea Sfinților Trei Ierarhi, Episcopul Oradiei a hotărât să-i reunească, simbolic, pe toți împreună, înălțând o solemnă slujbă de mulțumire celor trei Ierarhi care își dorm somnul de veci la vechea Catedrală cu Lună, necropola chiriarhală a Oradiei: Episcopul-ctitor Roman Ciorogariu, Episcopul-martir Nicolae Popovici și Episcopul Vasile Coman, veritabili stâlpi ai Ortodoxiei în aceste ținuturi românești, luminători, învățători, rugători și purtători de grijă ai noștri.

După citirea cuvântului Evangheliei, care ne-a purtat duhovnicește înaintea cuvintelor încurajatoare ale Domnului Hristos din debutul Predicii Sale de pe Munte (Matei 5, 14 - 19), Preasfințitul Părinte Sofronie a rostit un amplu cuvânt de învățătură în care i-a povățuit pe credincioșii prezenți să tindă și să aspire la înălțimea duhovnicească la care este chemat creștinul, de a fi „lumină a lumii”, oferindu-le ca pildă viețile impresionante ale celor Trei Sfinți Ierarhi, în inimile cărora ecoul dumnezeiesc al acestor îndemnuri a sporit mănos lucrarea misionară și pastorală a Bisericii.

Preasfinția Sa, numind Predica de pe Munte o preafrumoasă sinteză a întregii Sfinte Scripturi și o veritabilă Constituție a Împărăției Cerurilor, a evidențiat recurența luminii în discursul hristic, ca invitație a Luminii lumii, Hristos Domnul, către cei de ieri și de astăzi, de a fi și noi lumină a lumii și sare a pământului. Acestui îndemn, cei Trei Sfinți Ierarhi prăznuiți au răspuns prompt și fără echivoc, devenind niște făclii vii și mărturisitoare, care și-au aprins candela interiorității lor din strălucirea nepieritoare a Celui ce este Lumina lumii, radiindu-ne și nouă, ca reflecție a celei dumnezeiești, lumina cunoașterii și înțelegerii credinței celei drepte. „Voi sunteți lumina lumii”- este un cuvânt care îi privește pe toți cei care Îl urmează pe Domnul Iisus Hristos, pe Sfinții lui Dumnezeu. Iar între sfinți, strălucesc Marii Dascăli ai lumii și Ierarhi, în special cei Trei Sfinți Ierarhi sărbătoriți astăzi, care prin viața lor plină de sfințenie au arătat tuturor că sunt lumina lumii, nelăsând norii alunecărilor omenești, slăbiciunilor noastre, să întunece lumina, ci au crescut în Lumina lumii, arătându-se ei înșiși purtători de Lumină, purtători ai lui Hristos, Cel ce este Lumină din Lumină, Dumnezeu Adevărat din Dumnezeu Adevărat.

Chiriarhul locului a deslușit credincioșilor rațiunea pentru care cei Trei Sfinți Ierarhi sunt prăznuiți împreună, în această zi. Fiind atât de importanți și de influenți în viața spirituală a credincioșilor și în propășirea Bisericii, creștinii din vechime se întrebau care a fost mai mare dintre ei înaintea lui Dumnezeu, neînțelegând că Dumnezeu pe toți i-a primit în aceeași lumină strălucitoare. Astfel, credincioșii căzând din pricina râvnei într-o gândire omenească conflictuală, de care Domnul Hristos îi îndeamnă pe fiii lui Zevedeu să se ferească (Marcu 10, 35 - 45), Duhul Domnului a fost Cel care i-a inspirat pe înaintașii noștri, ca pe acești Trei Mari Ierarhi Biserica să-i serbeze deodată. Împreună-prăznuirea lor reflectă tainic raportul comuniunii Preasfintei Treimi, Care, deși este întreită în Ipostasuri, unitatea ființială și dragostea dumnezeiască face ca orice superioritate interpersonală să se topească în sânul Celui ce este comuniune de Persoane, structura supremei iubiri. De aceea, orice rivalitate a întâietății mundane a unuia din cei Trei Sfinți Ierarhi este irelevantă, căci activitatea lor pământească a fost spre unitatea comunității și credinței creștine, iar nu spre dezbinare.

În continuare, Preasfinția Sa a pus în lumină aportul cu totul deosebit pe care fiecare Sfânt Ierarh serbat astăzi l-a adus spre folosul Bisericii celei Una, căci toți au propovăduit cuvântul lui Dumnezeu prin predici, prin scrieri și prin faptă. Sfântul Ioan Gură de Aur este de departe cel mai mare predicator al tuturor timpurilor, la care se adaugă omiliile la foarte multe dintre cărțile Sfintei Scripturi, predici de mare actualitate și de profunzime teologică excepțională, Liturghia care îi poartă numele, aceasta slujindu-se aproape în fiecare zi, cu excepțiile cunoscute, dar și îndemnurile la filantropie – ca și o continuare a Liturghiei din biserică, de la sfântul altar, pe altarul inimii fratelui. Sfântul Vasile cel Mare, care predica la rândul său cu multă acrivie, ne-a lăsat numeroase tratate, în special tratatul Despre Sfântul Duh, dar mai cu seamă am moștenit Dumnezeiasca Liturghie, a cărei anaforale este de-o frumusețe nepământească, fiind primul care ne oferă, spre unitatea de mărturisire, o anafora pentru întreaga Biserică. De asemenea, Ierarhul a amintit dragostea Sfântului Vasile cel Mare pentru viața monahală de obște, fiind primul dintre Părinții Bisericii care a lăsat reguli pentru viața călugărească, dar și activitatea sa caritabilă, ridicând filantropia la anvergură instituțională, ca prim mare organizator al filantropiei, realizată în mod ireproșabil, prin celebra vasiliadă, care era un adevărat oraș lângă oraș. Aici se oferea îngrijire celor bolnavi și ocrotire săracilor, bătrânilor, văduvelor și orfanilor, lăsându-ne până astăzi ca referință modelul vasiliadei pentru toate spitalele. Sfântul Grigorie Teologul a rămas, prin viața sa sfântă și discretă, dar totuși strălucitoare, mare apărător al dreptei credințe în timpul certurilor care au fost încheiate la cel de al doilea Sinod Ecumenic de la Constantinopol, lăsându-ne cele Cinci Cuvântări Teologice ținute în Biserica Învierii, o veritabilă perlă a vechii literaturi patristice.

La momentul liturgic corespunzător, Ierarhul Oradiei a hirotonit în treapta diaconiei pe teologul Gheorghe Gabriel Sabău pe seama parohiei Ucuriș, Protopopiatul Tinca.

La sfârșitul programului liturgic, Preacucernicul Părinte Radu Valer Rus, vicar eparhial, a rostit un cuvânt ocazional prin care a accentuat încă o dată importanța acestei zile, de data aceasta din perspectiva unui profesor de teologie, mulțumind, în același timp, Preasfințitului Părinte Sofronie pentru dragostea și energia cu care poartă de grijă atât liceului confesional, cât și facultății de teologie din Oradea. De asemenea, Preacucernicia Sa i-a urat, din partea întregului corp profesoral preuniversitar și universitar, dar și din partea elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, multă sănătate și zile îndelungate în păstorirea Eparhiei Oradiei, în această zi împlinindu-se douăzeci și doi de ani de la alegerea sa în treapta arhieriei, 30 ianuarie 1999, ca cel dintâi Ierarh al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

În cele ce au urmat, Chiriarhul locului a mulțumit Părintelui vicar pentru aprecierile aduse, felicitându-i pe toți cei care i-a pomenit pentru lucrarea misionară și didactică pe care o desfășoară într-o lume din ce în ce mai neprietenoasă cu valorile creștine. Deopotrivă, Preasfinția Sa a chemat binecuvântarea lui Dumnezeu peste toți cei care poartă numele celor Trei Sfinți Ierarhi, îndemnându-i la bărbăția dumnezeiască de care acești sfinți au dat dovadă.

 Andi Constantin Bacter